Pagrindiniai veiklos uždaviniai

Veiklos prioritetai:

  1. 1. Siekiant efektyvesnio duomenų rinkimo ir jų panaudojimo prisitaikymo prie klimato kaitos politikos formavimui ir kitoms viešosios politikos reikmėms, reglamentuoti institucijų teises ir pareigas hidrometeorologijos srityje.
  2. 2. Pasirengti hidrometeorologinių duomenų atvėrimui visuomenei, skatinant verslą ir mokslą jais naudotis, plėtojant savo verslą ir atliekant mokslinius tyrimus.
  3. 3. (Pa)rengti meteorologinę informaciją reikalingą respublikinių statybos normų RSN 156-94 „Statybinė klimatologija” keitimui.
  4. 4. Didinti visuomenės informuotumą apie prisitaikymą prie klimato kaitos ir ekstremaliųjų reiškinių poveikį.
  5. 5. Dalyvauti Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano prisitaikymo prie klimato kaitos dalies atnaujinime.

Planuojamos veiklos efektyvumo didinimo priemonės:

  1. 1. Siekiant mažinti viešojo administravimo veiklų mąstą, atlikti įstaigos vykdomų funkcijų peržiūrą, vadovaujantis LRV funkcijų peržiūros metodika – nustatyti perteklines, besidubliuojančias ar trūkstamas funkcijas ir jas racionaliai paskirstyti (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.405024/asr).
  2. 2. Iki 90 proc. padidinti žaliųjų pirkimų būdu įsigyjamų prekių, darbų ir paslaugų skaičių.
  3. 3. Didinti įstaigos atvirumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę.

2022-2024 metų programa “Aplinka, miškai ir klimato kaita”
3 uždavinys (02-001-11-03 (T)) Užtikrinti reikiamą hidrometeorologinių stebėjimų kokybę, apimtis ir įvairovę, jos perdavimą ir paslaugų teikimą suinteresuotiems vartotojams (valstybės institucijoms, šalies piliečiams, ūkio subjektams ir tarptautiniams mainams), didinti hidrometeorologinių prognozių trukmę ir patikimumą.