Privatumo politika

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
PRIVATUMO POLITIKA

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – LHMT), juridinio asmens kodas 290743240, adresas Oršos g. 8, Vilnius, yra LHMT tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų tvarkymą laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.
Privatumo politika netaikoma LHMT svetainėje pateikiamoms nuorodoms į kitų asmenų interneto svetaines, todėl rekomenduojame susipažinti su minėtų svetainių Privatumo politika ar taisyklėmis prieš pateikiant jose bet kokius savo asmens duomenis.

Privatumo politikoje pateikiama informacija apie:
    • asmens duomenų tvarkymo LHMT tikslus;
    • asmens duomenų tvarkymo LHMT teisinius pagrindus;
    • LHMT tvarkomus asmens duomenis;
    • asmens duomenų saugojimo terminus;
    • asmens duomenų teikimą;
    • duomenų subjektų teises ir jų įgyvendinimą;

LHMT asmens duomenis tvarko šiais tikslais:
1) asmenų prašymų dėl hidrometeorologijos ir kitų paslaugų teikimo nagrinėjimas;
2) asmenų prašymų, pareiškimų, pasiūlymų, skundų nagrinėjimas;
3) ryšio palaikymas su LHMT partneriais, paslaugų teikėjais ir gavėjais;
4) valstybės tarnautojų / darbuotojų atranka;
5) renginių organizavimas ir jų įvertinimas;
6) LHMT veiklos viešinimas;
7) interneto svetainės www.meteo.lt veikimo užtikrinimas; 8) viešojo aukciono organizavimas, aukciono būdu sudarytų pirkimo-pardavimo sutarčių įgyvendinimas.

1. LHMT tvarko asmens duomenis hidrometeorologijos ir kitų paslaugų (toliau – paslaugos) teikimo tikslais. Paslaugų teikimo duomenys gali būti šie: asmens vardas, pavardė, adresas, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti bei kita informacija pateikta asmens dėl paslaugų teikimo. Paslaugų teikimo duomenys tvarkomi dėl galimybės suteikti paslaugas ir vykdyti paslaugų teikimo apskaitą. Šie asmens duomenys tvarkomi dėl teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymo. LHMT asmens duomenys saugomi tiek, kiek to reikalauja LHMT veiklą reguliuojantys teisės aktai – hidrometeorologijos paslaugų teikimo dokumentai saugomi 3 metus, prašymai dėl matavimo priemonių patikros ir kalibravimo paslaugų teikimo saugomi 5 metus, paslaugų teikimo apskaitos dokumentai – 10 metų.

Informuojame, kad tais atvejais, kai asmens duomenys yra tvarkomi hidrometeorologijos paslaugų teikimo tikslais, naudojantis LHMT elektroninėmis paslaugomis per Elektroninės valdžios vartus, papildomai renkami asmens duomenys tapatybei nustatyti: vardas, pavardė, asmens kodas, el. pašto adresas, telefono numeris.

2. LHMT tvarko asmens duomenis prašymų, pareiškimų, pasiūlymų, skundų nagrinėjimo tikslais. Šių dokumentų nagrinėjimo duomenys: dokumentą pateikusio asmens vardas, pavardė, adresas, kontaktinė informacija ir taip pat gali būti renkami kiti šių dokumentų nagrinėjimui būtini duomenys. Šie asmens duomenys tvarkomi dėl teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymo. Asmenų prašymai, pareiškimai, pasiūlymai, skundai ir jų nagrinėjimo dokumentai saugomi 1 metus po sprendimo priėmimo.

3. LHMT tvarko asmens duomenis, siekiant palaikyti ryšį su partneriais, prekių / paslaugų teikėjais, hidrometeorologijos ir kitų LHMT teikiamų paslaugų gavėjais. Šiuo tikslu tvarkomi partnerių, prekių / paslaugų teikėjų, hidrometeorologijos ir kitų LHMT teikiamų paslaugų gavėjų ir (ar) jų atstovų, darbuotojų vardas, pavardė, kontaktinė informacija, pareigos. Šie duomenys tvarkomi sutarties su partneriais, prekių / paslaugų teikėjais, hidrometeorologijos ir kitų LHMT teikiamų paslaugų gavėjais vykdymo tikslais ir saugomi tiek, kiek to reikalauja LHMT veiklą reguliuojantys teisės aktai – bendradarbiavimo sutartys saugomos 5 metus pasibaigus sutarčiai, perkamų paslaugų, prekių ir darbų sutartys bei LHMT hidrometeorologijos ir kitų paslaugų teikimo sutartys saugomos 10 metų pasibaigus sutarčiai.

4. Valstybės tarnautojų / darbuotojų atrankos tikslu LHMT tvarko pretendentų eiti pareigas arba atlikti darbo funkcijas asmens duomenis, kuriuos asmuo nurodo teikiant dokumentus dalyvauti atrankoje. Šie duomenys tvarkomi asmens sutikimo pagrindu. Neatrinktų pretendentų eiti pareigas arba atlikti darbo funkcijas duomenys yra sunaikinami per penkias darbo dienas nuo atrankos proceso pabaigos (kai pretendentui pateiktas pranešimas, kad su juo nebus sudaryta darbo sutartis / pretendentas nebus atrinktas į valstybės tarnautojus). Gavus pretendento sutikimą, asmens duomenys saugomi 1 metus nuo sutikimo gavimo dienos.
5. LHMT tvarko asmens duomenis renginių organizavimo tikslu. Priklausomai nuo renginio gali būti tvarkomi dalyvių registracijos duomenys: vardas, pavardė, įstaigos pavadinimas, pareigos, el. pašto adresas, telefono numeris ir kiti renginiui organizuoti reikalingi asmens duomenys. Šie duomenys tvarkomi asmens sutikimo pagrindu ir sunaikinami per penkias darbo dienas pasibaigus renginiui.

6. LHMT veiklos viešinimo tikslu asmens duomenis gali tvarkyti pristatymo pranešimuose, lankstinukuose, socialinės žiniasklaidos tinkluose. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, pareigos, nuotrauka ir kiti veiklos viešinimui reikalingi asmens duomenys. Šie duomenys tvarkomi asmens sutikimo pagrindu ir saugomi 2 metus nuo paskelbimo dienos.

7. LHMT tvarko asmens duomenis interneto svetainės www.meteo.lt veikimui užtikrinti. Naudojant LHMT interneto svetainę gali būti tvarkomi šie duomenys: IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas ir versija, operacinė sistema, apsilankymų skaičius, peržiūrėti svetainės puslapiai, lankymosi svetainėje trukmė ir kt. Šie duomenys gaunami slapukų pagalba ir tvarkomi asmens sutikimo pagrindu.

8. LHMT Viešojo aukciono organizavimo, aukciono būdu sudarytų pirkimo-pardavimo sutarčių įgyvendinimo tikslais tvarko viešojo aukciono dalyvių asmens duomenis, kuriuos asmenys nurodo registravimosi į aukcioną metu : vardą, pavardę, asmens kodą, telefono numerį, el. pašto adresą. Šie duomenys tvarkomi teisėtu pagrindu (teisine prievole) ir saugomi 10 metus nuo aukciono dienos.

LHMT tvarkomų asmens duomenų teikimas
LHMT gali teikti asmens duomenis:
        ◦ vykdant teisės aktuose nustatytą vieno langelio principą: valstybės institucijoms, kompetentingoms nagrinėti atsiųstą asmens prašymą, pranešimą ar skundą, kai šiuose dokumentuose nurodyti klausimai nėra priskirti LHMT kompetencijai;
        ◦ teismams ginčui nagrinėti dėl LHMT priimto sprendimo;
        ◦ kreipiantis institucijoms, kurios turi teisėtą pagrindą ir tikslą gauti asmens duomenis.

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas
Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į LHMT dėl klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu. Duomenų subjektas turi šias teises:
    • gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
    • susipažinti su duomenimis;
    • reikalauti ištaisyti duomenis;
    • reikalauti ištrinti duomenis;
    • apriboti duomenų tvarkymą;
    • nesutikti su duomenų tvarkymu;
    • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
    • atšaukti duotą sutikimą.
     Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, asmuo gali kreiptis į LHMT su rašytiniu prašymu, patvirtinant savo tapatybę. Prašymai dėl teisių įgyvendinimo, kai nėra galimybės nustatyti prašymą teikiančio asmens tapatybės, LHMT nėra nagrinėjami. Prašymo forma pateikta čia. Prašymai gali būti teikiami:
    • asmeniškai adresu LHMT, Oršos g. 8, 09300 Vilnius;
    • paštu ar per kurjerį adresu LHMT, Oršos g. 8, 09300 Vilnius;
    • el. paštu: info@adaekspertai.lt
     Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodyta vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti, kokia teise norima pasinaudoti. Jei prašymą teikia duomenų subjekto atstovas, prašyme taip pat turi būti nurodyta atstovo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti.
Tapatybės patvirtinimo būdai:
1) teikiant prašymą asmeniškai: pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą LHMT darbuotojui;
2) teikiant prašymą paštu arba per kurjerį: kartu su prašymu turi būti pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka;
3) teikiant prašymą el. paštu: prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.
Teikiant prašymą per atstovą: prie prašymo turi būti papildomai pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.
LHMT pasilieka teisę bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo LHMT Interneto svetainėje dienos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-08