Aktualu: prašymai

Fiziniai ir juridiniai asmenys Tarnyboje aptarnaujami pagal „Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašą“ ir „Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisykles“.

Asmenys, norintys užsisakyti paslaugas, turi pateikti Tarnybai prašymą. Prašymą galima atsiųsti: paštu adresu Oršos g. 8, LT-09300 Vilnius, nuskenuotą elektroniniu paštu lhmt@meteo.lt.

Prašymai hidrometeorologinei informacijai ir paslaugoms gauti turi būti rašomi pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-117 „Dėl dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus.

Informacija pareiškėjui pateikiama ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo, skubos tvarka – ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo prašymo gavimo. Prašymuose dėl hidrometeorologinės informacijos, prašome aiškiai nurodyti:

– dominančius hidrometeorologinius elementus (pvz.:vidutinė oro temperatūra, kritulių kiekis, atmosferos slėgis, vėjo kryptis ir greitis ir t.t.)

– dominantį laikotarpį (pvz.: nuo 2013-01-31 iki 2013-02-28, arba 2012-11-25 nuo 8 iki 20 val.)

– vietovę (pvz.: Vilniaus raj., Rudamina)*

* informacija bus pateikta iš artimiausios meteorologijos ar hidrologijos stoties.

Jei hidrometeorologiniai duomenys reikalingi dėl kažkokio įvykusio įvykio, prašome trumpai apibūdinti įvykį (pvz.: stiprus lietus padarė žalą pastato stogui).

Pridedama:

  • Juridinio asmens prašymo formos pavyzdys (1 priedas). DOCPDF
  • Fizinio asmens prašymo formos pavyzdys (2 priedas). DOCPDF
  • Užpildyto prašymo pavyzdys: PDF

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pritarimas (derinimas) projektui dėl statinių statybos ar rekonstravimo, įrenginių įrengimo bendrojoje meteorologinių stebėjimų aikštelės apsaugos zonoje ir pritarimo projektui ar numatomai veiklai vandens matavimo stočių apsaugos zonose išduodamas asmeniui, planuojančiam veiklą Bendrojoje meteorologinių stebėjimų aikštelės apsaugos zonoje ar Vandens matavimo stočių apsaugos zonose. Asmuo prašymą dėl pritarimo išdavimo su kitais dokumentais gali pateikti atvykęs į Tarnybą, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis. Elektroninio ryšio priemonėmis pateikti dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Prašymo išduoti pritarimą (derinimą) formos pavyzdys. DOCX