Kainos

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS TEIKIAMŲ SPECIALIŲJŲ (MONOPOLINIŲ) HIDROMETEOROLOGIJOS PASLAUGŲ

2015 m. balandžio 30 d. Nr. V-50, Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. D1-154 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. D1-390 redakcija), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2015 m. kovo 26 d. raštu Nr. (9-1)-D8-2313 „Dėl teikiamų paslaugų kainų skaičiavimo“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 366 „Dėl Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos teikiamų specialiųjų (monopolinių) hidrometeorologijos paslaugų kainų nustatymo tvarkos patvirtinimo“, suderintu su Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba:

1. T v i r t i n u pridedamas:

1.1. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos teikiamų specialiųjų (monopolinių) hidrometeorologijos paslaugų laiko sąnaudas (pridedama).

1.2. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos teikiamų specialiųjų (monopolinių) hidrometeorologijos paslaugų kainas (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad Tarnybos darbuotojų vidutinės vienos valandos išlaikymo išlaidos sudaro 7,39 Eur.

3. N u r o d a u šį įsakymą ir šio įsakymo 1.2 punktu patvirtintas Tarnybos teikiamų specialiųjų (monopolinių) hidrometeorologijos paslaugų kainas paskelbti Teisės aktų registre ir Tarnybos interneto svetainės www.meteo.lt skyriuje „Paslaugos“.

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios 2009 m. kovo 20 d. Tarnybos direktoriaus įsakymą Nr. V-26 „Dėl Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos teikiamų specialiųjų (monopolinių) hidrometeorologijos paslaugų“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

Direktorė

Vida Augulienė

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2015 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V- 50

 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
teikiamų specialiųjų (monopolinių) hidrometeorologijos paslaugų kainos

                                   Paslaugos pavadinimasKaina eurais (be PVM)
HIDROMETEOROLOGINĖS PAŽYMOS
Pažyma, apibūdinanti iki 3 parų laikotarpio hidrometeorologines sąlygas vienoje vietovėje12,19
Pažyma, apibūdinanti iki 6 parų laikotarpio hidrometeorologines sąlygas vienoje vietovėje14,78
Pažyma, apibūdinanti iki 10 parų laikotarpio hidrometeorologines sąlygas vienoje vietovėje16,26
Pažyma apie apibendrintas hidrometeorologines sąlygas22,17
Vienos stoties meteorologinio ir agrometeorologinio elemento vidutinė reikšmė:
Paros1,26
Dešimtadienio8,13
Mėnesio11,23
Ketvirčio12,93
Sezono14,04
Pusmečio14,78
Metų15,89
Meteorologinio ir agrometeorologinio elemento vidutinė reikšmė visoje Lietuvoje:
Paros1,85
Dešimtadienio9,61
Mėnesio13,15
Ketvirčio14,78
Sezono16,26
Pusmečio17,37
Metų18,99
HIDROMETEOROLOGINIŲ DUOMENŲ SUVESTINĖS
Vienos stoties vieno meteorologinio ir agrometeorologinio elemento suvestinė 
Savaitės suvestinė (paros dažnumu)2,44
Savaitės detali suvestinė (stebėjimų ir matavimų dažnumu)2,96
Dešimtadienio suvestinė (paros dažnumu)3,70
Dešimtadienio detali suvestinė (stebėjimų ir matavimų dažnumu)4,43
Mėnesio suvestinė (paros dažnumu)9,24
Mėnesio detali suvestinė (stebėjimų ir matavimų dažnumu)11,09
Metų suvestinė (mėnesio dažnumu)55,43
Metų suvestinė (paros dažnumu)96,07
Metų detali suvestinė (stebėjimų ir matavimų dažnumu)140,41
5 metų suvestinė (mėnesio dažnumu)236,48
5 metų suvestinė (paros dažnumu)465,57
5 metų suvestinė (stebėjimų ir matavimų dažnumu)665,10
10 metų suvestinė (mėnesio dažnumu)458,18
10 metų suvestinė (paros dažnumu)923,75
10 metų suvestinė (stebėjimų ir matavimų dažnumu)1478,00
Vienos stoties 1 metų meteorologinių duomenų suvestinė teršalų skaičiavimo modeliams258,65
Vienos stoties 5 metų meteorologinių duomenų suvestinė teršalų skaičiavimo modeliams1293,25
Vienos stoties hidrologinių elementų suvestinė 
Einamųjų metų vieno mėnesio vandens lygio suvestinė (paros dažnumu)14,78
Einamųjų metų vieno mėnesio vandens debito suvestinė (paros dažnumu)17,29
Vandens lygis, vandens debitas – archyviniai (iki 1961 m.) 1 metų duomenys (paros dažnumu)20,69
Vandens lygis, vandens debitas – archyviniai (nuo 1961 m.) 1 metų duomenys (paros dažnumu)17,29
HIDROMETEOROLOGINĖS PROGNOZĖS
Sausumos meteorologinė prognozė
Vieno meteorologinio elemento prognozė Lietuvai, dideliam jos regionui:
6-ioms valandoms1,48
12-ai valandų (pusei paros)1,85
24-ioms valandoms (parai)2,22
36-ioms valandoms (1,5 paros)2,59
48-ioms valandoms (2 paroms)2,96
72-iems valandoms (3 paroms)3,33
96-ioms valandoms (4 paroms)4,06
120-iai valandų (5 paroms)4,80
Vieno meteorologinio elemento prognozė miestui, mažam regionui:
6-ioms valandoms1,85
12-ai valandų (pusei paros)2,22
24-ioms valandoms (parai)2,59
36-ioms valandoms (1,5 paros)2,96
48-ioms valandoms (2 paroms)3,33
72-iems valandoms (3 paroms)3,70
96-ioms valandoms (4 paroms)4,06
120-iai valandų (5 paroms)5,17
Pavojingo meteorologinio reiškinio prognozė11,09
24-ioms valandoms vidutinės paros oro temperatūros Lietuvoje prognozė9,24
24-ioms valandoms vidutinės paros oro temperatūros Vilniuje (ar kitame mieste) prognozė11,09
Vidutinės žemiausios nakties ir vidutinės aukščiausios dienos oro temperatūros Lietuvoje prognozė (1 parai)14,78
Dešimtadienio kiekvienos paros žemiausios ir aukščiausios oro temperatūros prognozė Lietuvoje22,17
Dešimtadienio kiekvienos paros žemiausios ir aukščiausios oro temperatūros prognozė Vilniuje (ar kitame mieste)29,56
Miškų gaisringumo rodiklio Lietuvos urėdijose apskaičiavimas ir gaisringumo klasės prognozė 2 paroms20,32
Savaitgalio orų komentaras9,24
UV indekso Lietuvoje prognozė (1 dienai)5,54
Prognozės meteorologiniai žemėlapiai, schemos
Rytdienos orai (aukščiausia oro temperatūra ir meteorologiniai reiškiniai) Europos šalių sostinėse14,78
Rytdienos aukščiausia oro temperatūra Europos šalių sostinėse7,39
Rytdienos sinoptinė situacija Europoje3,70
Orai (žemiausia ir aukščiausia oro temperatūra, meteorologiniai reiškiniai) Lietuvos regionuose (Žemaitijoje, Aukštaitijoje, Dzūkijoje, Suvalkijoje, Pajūryje) artimiausią parą5,17
Orai (žemiausia ir aukščiausia oro temperatūra, meteorologiniai reiškiniai) didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Utenoje) artimiausią parą5,54
Orai (aukščiausia ir žemiausia oro temperatūra, meteorologiniai reiškiniai) didžiuosiuose Lietuvos miestuose (6 miestai) rytoj dieną ir kitą naktį5,54
Orai (aukščiausia ir žemiausia oro temperatūra, meteorologiniai reiškiniai) didžiuosiuose Lietuvos miestuose (9 miestai) rytoj dieną ir kitą naktį7,39
Aukščiausia oro temperatūra ir meteorologiniai reiškiniai didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Utenoje) rytdienai5,54
Orai (aukščiausia ir žemiausia oro temperatūra, meteorologiniai reiškiniai) Lietuvos regionuose rytoj dieną ir kitą naktį5,54
Aukščiausia oro temperatūra ir meteorologiniai reiškiniai Lietuvos regionuose rytoj dieną3,70
Jūrinė meteorologinė prognozė 
12-ai valandų (dienai): 
Pietryčių Baltijai ir Kuršių marioms11,09
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijai14,78
24-ioms valandoms (parai): 
Pietryčių Baltijai ir Kuršių marioms11,09
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijai11,09
Traukūno prognozė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijai11,09
Vandens lygio prognozė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijai11,09
24-ioms valandoms (parai) vandens temperatūros prognozė: 
Baltijos jūros Lietuvos priekrantei2,22
Kuršių marioms2,22
24-ioms valandoms (parai) bangavimo prognozė: 
Baltijos jūros Lietuvos priekrantei2,22
Kuršių marioms2,22
24–72-iems valandoms (antrai ir trečiai parai) prognozė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijai11,09
12–120-ies valandų prognozė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijai14,78
Kasdieninės konsultacijos, perspėjimai apie pavojingus reiškinius Būtingės terminalui3,70
Hidrologinė prognozė
Mėnesio vidutinio vandens debito prognozė Nemune22,17
Minimalaus vandens debito prognozė Nemune22,17
Minimalaus vandens lygio prognozė Neryje20,32
Vandens debitų prognozė Nemune: 
pirmai parai3,33
antrai parai4,43
trečiai parai5,17
penkiadieniui5,54
dešimtadieniui7,39
Vandens lygio prognozė Nemune arba Neryje: 
pirmai parai2,96
antrai parai3,70
trečiai parai4,43
Pavasario potvynio maksimalaus vandens debito prognozė Nemune25,50
Pavasario potvynio maksimalaus vandens lygio prognozė Nemune28,82
Pavasario potvynio tūrio prognozė Nemune25,50
Trumpalaikė ledo lūžio datų prognozė Nemune arba Neryje14,78
Perspėjimas apie pavojingą hidrologinį reiškinį14,78
KITA HIDROMETEOROLOGINĖ INFORMACIJA 
Svarbios datos orai (tik duomenys iš archyvo)4,06
Svarbios datos orai (duomenys su aprašymu)8,50
Vienos stoties hidrologinio elemento vidutinė reikšmė
Vandens lygio arba debito: 
paros1,26
mėnesio11,82
sezono14,78
metų17,00
daugiamečio18,48
maksimalaus daugiamečio6,65
minimalaus daugiamečio6,65
tam tikros tikimybės25,87
Vandens temperatūros: 
einamųjų metų paros1,26
mėnesio11,82
metų17,00
maksimalios daugiametės6,65
minimalios daugiametės6,65
Vandens telkinio ledo dangos storio: 
metų vidutinio8,13
metų didžiausio7,02
vidutinio daugiamečio9,16
didžiausio daugiamečio8,50
Vandens atsargos sniego dangoje: 
metų14,34
metų didžiausios13,30
vidutinės daugiametės21,28
daugiametės didžiausios21,28
Vandens paviršiaus garavimo: 
dešimtadienio2,22
mėnesio6,65
metų šiltojo sezono11,01
daugiametės14,19
Išmatuoti ir apskaičiuoti hidrologiniai duomenys 
Vandens debito išmatavimas ir apskaičiavimas (be kelionės išlaidų)46,56
Vandens telkinio ledo dangos storio išmatavimas (be kelionės išlaidų)29,56
Hidrometeorologinės apžvalgos, biuleteniai
Kasdieninis hidrometeorologinis biuletenis22,17
Kasdieninis jūrinis hidrometeorologinis biuletenis14,78
Metinė hidrometeorologinių sąlygų apžvalga35,10
Metinė stichinių hidrometeorologinių reiškinių sąlygų apžvalga35,10
Metinė Klaipėdos jūrų uosto hidrometeorologinių sąlygų apžvalga31,41
Mėnesio agrometeorologinių sąlygų apžvalga (vienos stoties duomenimis)8,13
Metinė agrometeorologinių sąlygų apžvalga (vienos stoties duomenimis)33,26
Mėnesio augalų vystymosi sąlygų apžvalga (vienos stoties duomenimis)7,39
Metinė augalų vystymosi sąlygų apžvalga29,56
Mėnesio bendro ozono sluoksnio pokyčių apžvalga (vienos stoties duomenimis)7,39
Metinė bendro ozono sluoksnio pokyčių apžvalga (vienos stoties duomenimis)29,56
MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRA IR KITOS PASLAUGOS
Barometro: 
patikra84,99
kalibravimas125,63
vieno taško kalibravimas12,56
Higrometro ir higrografo: 
patikra55,43
kalibravimas73,90
vieno taško kalibravimas14,78
Skaitmeninio termometro: 
patikra36,95
kalibravimas73,90
vieno taško kalibravimas7,39
Stiklinio termometro patikra73,90
Oro srauto greičio matuoklio: 
patikra36,95
kalibravimas59,12
papildomo taško kalibravimas7,39
Vandens srauto greičio matuoklio: 
kalibravimas103,46
antrojo sparnelio kalibravimas73,90
Saulės spinduliuotės matavimo priemonės kalibravimas59,12
Kritulmačio kalibravimas33,26
Aviacinės automatinės meteostoties jutiklių patikra (kalibravimas)240,18
Klimatinės kameros kalibravimas viename taške72,05
Matavimo priemonės smulkus einamasis remontas29,56

Pastabos:

Užsakant orų prognozę galima pasirinkti prognozuojamus meteorologinius elementus: oro temperatūra, krituliai, vėjo kryptis ir greitis, debesuotumas, atmosferos reiškiniai, atmosferos slėgis.

Prognozių meteorologiniuose žemėlapiuose laiko sąnaudos ir kaina taikytinos nurodytam miestų (regionų) skaičiui. Užsakovo pageidavimu, įtraukiant į žemėlapius daugiau arba mažiau miestų (regionų), laiko sąnaudos ir kaina žemėlapio sudarymui padidėja arba sumažėja.

Kai meteorologinė prognozė sudaroma nepakankamai klimato požiūriu ištirtam Lietuvos regionui, kainos didinamos nuo 1 iki 1,5 karto.

Atliekant vandens debito išmatavimą ir apskaičiavimą, vandens telkinio ledo dangos storio išmatavimą, kelionės išlaidas apmoka užsakovas.

Galimi specialūs hidrometeorologinės informacijos užsakymai, kurie nenumatyti paslaugų pavadinimuose. Tuo atveju kainos yra suderinamos atskirai.

Paslaugų suteikimo terminas – 14 kalendorinių dienų. Jei Užsakovas pageidauja gauti paslaugas per 4 darbo dienas, taikomas paslaugų skubos koeficientas 1,5.

 

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS ĮSAKYMAS

DĖL HIDROMETEOROLOGINĖS INFORMACIJOS TEIKIMO
ŠVIETIMO IR MOKSLO INSTITUCIJOMS

2008 m. kovo 19 d. Nr. V-38
Vilnius

Vadovaudamasi Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1175 (Žin., 1999, Nr. 90-2660; 2005, Nr. 26-831), Pasaulinės meteorologijos organizacijos 40 rezoliucijos (Cg-XII) rekomendacija, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. D1-154 (Žin., 2006, Nr. 46-1663):

1. L e i d ž i u švietimo ir mokslo institucijų mokslo darbuotojams, studentams, moksleiviams, mokytojams naudotis Tarnybos archyve esančia hidrometeorologine informacija. Nekomercinei veiklai vykdyti naudojama hidrometeorologinė informacija yra nemokama, išskyrus šios informacijos teikimo sąnaudas.

2. N u s t a t a u:

2.1. Švietimo ir mokslo institucijų mokslo darbuotojai, studentai, moksleiviai, mokytojai (toliau – Naudotojas), norėdami naudotis Tarnybos archyve esančia hidrometeorologine informacija, gauti leidinių kopijas ar parengtus hidrometeorologinius duomenis iš kompiuterinės duomenų bazės privalo pateikti atitinkamus dokumentus, patvirtinančius jų teisę į šios informacijos gavimą (studento, švietimo ir mokslo institucijos darbuotojo pažymėjimą ir kt.) ir motyvuotą prašymą dėl konkrečios hidrometeorologinės informacijos suteikimo.

2.2. Už hidrometeorologinių duomenų iš kompiuterinės duomenų bazės parengimą bei Naudotojui teikiamų dokumentų kopijų sutikimą su Tarnyboje esančiais dokumentais asmeniškai atsako informaciją rengiantys darbuotojai.

2.3. Informacijos skyriaus darbuotojas pateikia Naudotojui informaciją apie apmokėjimo sąlygas už prašomos informacijos paruošimą, suderina informacijos pateikimo formą ir terminus.

2.4. Parengta informacija atsiimama Informacijos skyriuje, Naudotojui pateikus apmokėjimą patvirtinančius dokumentus.

2.5. Informacijos skyriaus darbuotojas, pateikdamas Naudotojui jo prašomą informaciją pastarąjį informuoja, jog viešai naudojant ir cituojant duomenis būtina laikytis autorystės teisių (būtina nurodyti autorius ir/arba šaltinį: „Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos hidrometeorologinė informacija“).

2.6. Pagal Informacijos skyriaus darbuotojo pateiktus duomenis PVM sąskaitą faktūrą išrašo Buhalterinės apskaitos ir finansų skyrius.

3. T v i r t i n u rašytinių ir grafinių dokumentų, Tarnybos parengtų leidinių kopijų, hidrometeorologinių elementų, esančių kompiuterinėje duomenų bazėje, parengimo kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

3.1. vieno nespalvoto rašytinio, grafinio A4 formato lapo dokumento kopijos parengimas – 0,18 Lt;

3.2. vieno nespalvoto rašytinio, grafinio A3 formato lapo dokumento kopijos parengimas – 0,36 Lt;

3.3. vieno hidrologinio ar meteorologinio elemento (stebėto, išmatuoto ar apskaičiuoto), esančio Tarnybos kompiuterinėse laikmenose, paruošimo kaina – 0,05 Lt;

3.4. vieno A4 formato lapo, talpinančio apie 400 hidrologinių ar meteorologinių elementų, paruošimo kaina – 20 Lt;

3.5. hidrologinės ar meteorologinės informacijos įrašymas į pateiktą laikmeną – 1 Lt.

Direktorė

Vida Augulienė

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, atitinkamai perskaičiuojamos šių paslaugų kainos:

3.1. vieno nespalvoto rašytinio, grafinio A4 formato lapo dokumento kopijos parengimas – 0,05 EUR;

3.2. vieno nespalvoto rašytinio, grafinio A3 formato lapo dokumento kopijos parengimas – 0,10 EUR;

3.3. vieno hidrologinio ar meteorologinio elemento (stebėto, išmatuoto ar apskaičiuoto), esančio Tarnybos kompiuterinėse laikmenose, paruošimo kaina – 0,01 EUR;

3.4. vieno A4 formato lapo, talpinančio apie 400 hidrologinių ar meteorologinių elementų, paruošimo kaina – 5,79 EUR;

3.5. hidrologinės ar meteorologinės informacijos įrašymas į pateiktą laikmeną – 0,29 EUR.