Organizacijos valdymas

Struktūra

Po struktūrinių pertvarkymų LHMT struktūra tapo plokštesnė, padalinių nuostatuose aiškiai nustatytos kiekvieno padalinio funkcijos, atsakomybės ribos, uždaviniai. Efektyviai valdyti organizaciją padeda pasirašomi darbuotojų įgaliojimų delegavimo dokumentai.

Vadovavimas

LHMT vadovybė nustato LHMT ateities viziją ir tikslus, nurodo veiklos kryptis padaliniams ir kuria aplinką, kurioje visi darbuotojai sutelkiami dirbti, kryptingai siekti strateginių tikslų.

Procesų metodo taikymas

Rezultatai pasiekiami efektyviau, kai veikla ir su tuo susiję ištekliai valdomi kaip procesas. Siekiant vadovybės nustatytų tikslų įgyvendinimo, procesai identifikuojami, analizuojama jų tarpusavio sąveika. LHMT siekia, kad visi veikiantys procesai veiktų kaip vieninga visuma, vieno proceso veiklos produktai būtų perduodami kitiems procesams. Nustatomi procesų veikimo kriterijai, vertinami jų rezultatai, procesai nuolat tobulinami, gerinama jų tarpusavio sąveika, taip skatinant efektyvią komunikaciją ir bendradarbiavimą tarp padalinių, sutelkiant pastangas svarbiausiems procesams atlikti.

Nuolatinis tobulėjimas

LHMT nuolat tobulina veiklą visais lygiais, siekdama didesnio jos efektyvumo ir lankstumo. Tuo tikslu įdiegtos ir taikomos kokybės vadybos sistemos, atitinkančios ISO 9001:2015 ir ISO 17025:2018 reikalavimus. Kokybės politika ir tikslai kasmet analizuojami, peržiūrimi bei koreguojami.

Standartizuotos procedūros

Hidrometeorologinių duomenų rinkimas, vertinimas, tikrinimas ir kaupimas atliekamas vadovaujantis moksliškai pagrįstomis metodikomis, laikantis WMO rekomendacijų. Perspėjimai apie pavojingus hidrometeorologinius reiškinius teikiami pagal tiksliai aprašytas procedūras. Meteorologijos paslaugų oro navigacijai teikimas vykdomas griežtai vadovaujantis Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (angl. ICAO) teisės aktais. Skaidrus pirkimų vykdymas LHMT užtikrinamas patvirtintomis pirkimų vykdymą reguliuojančiomis tvarkomis. Laikomasi korupcijos prevencijos teisės aktų nuostatų, yra paskirti už tinkamą korupcijos prevencijos politikos vykdymą atsakingi asmenys. Darbuotojų atrankų procesas organizuojamas vadovaujantis standartizuotomis procedūromis, atrankos pokalbiuose dalyvauja ne vien padalinių vadovai, bet ir atrankų specialistai.

Pagrįsti sprendimai

LHMT veiklos didžiausia vertė – tikslūs duomenys, operatyvumas bei objektyvumas, patikima informacija pagrįsti kompetentingi sprendimai. Vadovų ir specialistų sprendimai grindžiami duomenų ir informacijos analize bei logika. Duomenys analizuojami naudojant įteisintus metodus ir prieinami visiems, kuriems jų reikia.

Darbuotojų įsitraukimas

Visų lygių darbuotojų aktyvumas LHMT veikloje yra LHMT sėkmės pagrindas. LHMT skatina darbuotojų įsitraukimą į veiklą ir siekia panaudoti jų gebėjimus. Vadovybė kuria aplinką, kurioje atvirai aptariami klausimai, keičiamasi nuomonėmis ir patirtimi. Darbuotojai supranta savo vaidmenį, imasi problemų sprendimo ir prisiima atsakomybę už sprendimus pagal deleguotą atsakomybę ir įgaliojimus.

Informacijos teikimas

LHMT yra praktikuojamas ir skatinamas etiškas elgesys, atskaitomybė ir skaidrumas. Įvairių veiklos sričių vidiniai ir išoriniai auditai padeda tobulinti veiklų procesus. LHMT interneto svetainėje yra viešinami įstaigos ir vadovų metiniai veiklos uždaviniai, taip pat LHMT veiklos ataskaitos. Darbuotojams informacija apie organizacijos veiklą, pokyčius yra nuolat teikiama el. paštu, įstaigos vidinėje vartotojų valdymo sistemoje ir periodinių susirinkimų metu.