Darbdavystės praktika

Reikalavimų darbdavystės praktikai laikymasis

LHMT yra užtikrinamos darbo saugos ir higienos reikalavimus atitinkančios sąlygos. Darbuotojų sveikatos patikros išlaidos yra kompensuojamos arba, kai tai yra įmanoma, tokia patikra yra organizuojama darbo vietoje darbuotojams patogiu metu. Pamainų ir atostogų grafikai sudaromi atsižvelgiant ir į poveikį darbuotojo šeimos nariams. LHMT nėra diskriminacijos įdarbinimo ar atleidimo sprendimuose. Veikia aiškiai apibrėžta darbuotojų vertinimo sistema. Papildomai atliekamas vadovų 360º vertinimas. Darbuotojams iškilusius klausimus padeda spręsti Darbo taryba.

Darbuotojų teisės ir pareigos, lygios galimybės

Nepaisant lyties, amžiaus, priklausymo įvairioms mažumoms darbuotojams užtikrinamos vienodos galimybės užimti jų kvalifikaciją atitinkančias pareigas ir gauti lygiavertį atlygį bei sudaromos vienodos darbo sąlygos; negalią turintiems darbuotojams yra mokamas teisingas darbo užmokestis ir vienodas apmokėjimas už lygiavertį darbą. Darbuotojų teisės, pareigos ir atliekamos funkcijos yra reglamentuotos Vidaus tvarkos taisyklėse ir pareigybių aprašymuose. Sudaromos vienodos galimybės būti perkeltiems į aukštesnes ar kitas pareigas, atsižvelgiant į objektyvius kriterijus. Užtikrinama darbuotojų teisė į poilsį, laisvalaikį, mokamas kasmetines atostogas, apmokėjimą už darbą valstybinių švenčių dienomis ir pan. Darbuotojai įtraukiami į sprendimų, susijusių su jų veikla, priėmimą.

Darbuotojų ugdymas

LHMT yra atliekamas darbuotojų kompetencijų vertinimas. Darbuotojų ugdymui kasmet skiriamos įstaigos lėšos, sudaromi ugdymo planai pagal prioritetą atrinkus labiausiai reikalingas ugdyti kompetencijas; skatinamas nemokamai prieinamas nuotolinis darbuotojų mokymas (užsienio kalbomis), organizuojamas užsienio organizacijų ir įvairių universitetų. Rūpinamasi, kad būtų prieinama ir nuotolinių mokymų platforma, kurioje mokymai lietuvių kalba yra pasiekiami visiems organizacijos darbuotojams. Darbuotojų kompetencija ugdoma vidinių ir teminių mokymų pagalba, kai mokymus vieni kitiems veda darbuotojai.

Darbo aplinka, motyvavimas

LHMT rūpinamasi darbo aplinka ir priemonėmis. Priklausomai nuo darbo pobūdžio, sudaromos sąlygos dirbti nuotoliniu būdu. Neturintiems galimybių dirbti nuotoliniu būdu, atsižvelgiant į jų užimamas pareigas, taikomas lankstus darbo grafikas. Visiems darbuotojams sudarytos sąlygos pertraukų metu pavalgyti ir pailsėti tam pritaikytose atskirose patalpose.

Siekiant kurti palankesnę darbo aplinką, atliekami darbuotojų nuomonių tyrimai. Jų metu renkamos anoniminės nuomonės apie darbo aplinką, atmosferą darbe, padalinių veiklą, kolegų darbą, bendradarbiavimą, informacijos sklaidą, motyvaciją ir vertybes. Lyginant 2017 ir 2019 metų apklausų rezultatus ir remiantis Gallup Q12 metodu, nustatyta, kad LHMT darbuotojų įsitraukimas padidėjo 0,25 dalimi iki 3,64 (iš 5). Tai džiugina, nes neseni dideli pokyčiai (struktūriniai pertvarkymai, sumažintas finansavimas, darbuotojų skaičiaus mažinimas ~20%) nebuvo pozityvūs.

Darbuotojų iniciatyvos

Darbuotojų iniciatyva veikia knygų mainų biblioteka. Savanoriškais pagrindais darbuotojai dalyvauja Išorinės komunikacijos bei Aplinkos ir renginių organizavimo komitetų veikloje, tokiu būdu labiau įsitraukdami į organizacijos veiklą, prisidėdami prie teigiamo LHMT įvaizdžio formavimo išorėje, atvirumo ir bendradarbiavimo politikos puoselėjimo tarp įstaigos padalinių. Darbuotojai organizuoja naujus (pvz., Protmūšis per pietų pertrauką) ir tradicinius kasmetinius renginius, mini ir švenčia profesines dienas – Pasaulinę vandens ir Pasaulinę meteorologijos dienas.