Paprojektis „Projekto „Stichinių gamtos reiškinių išankstinės perspėjimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ galimybių studija“

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS (EEE) FINANSINIS MECHANIZMAS IR NORVEGIJOS FINANSINIS MECHANIZMAS

Paprojektis „Projekto „Stichinių gamtos reiškinių išankstinės perspėjimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ galimybių studija“

Tarnyba 2007 m. birželio 15 d. pateikė paraišką dėl projekto „Stichinių gamtos reiškinių išankstinės perspėjimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ galimybių studijos parengimo pagal kvietimą EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų Projektų rengimo fondo paramai gauti. 2007 m. lapkričio 8 d. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų priežiūros komitetas patvirtino Tarnybos paraišką ir skyrė paramą projekto galimybių studijai parengti.

2008 m. vasario 28 d. pasirašyta EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų Projektų rengimo fondo paprojekčio „Projekto „Stichinių gamtos reiškinių išankstinės perspėjimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ galimybių studija“ (toliau – paprojektis) įgyvendinimo sutartis Nr. 2004-LT0007-SMF-1EEE/NOR-02-33.

Paprojekčio įgyvendinimo laikotarpis: 2008 m. vasario 29 d. — 2008 m. rugpjūčio 1 d.

Projekto finansavimas: EEE finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo Projektų rengimo fondo parama ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai.

Paprojekčio vykdytojas: Tarnyba

Galimybių studijos rengėjas: UAB „Peritus grupė“

Bendra paprojekčio vertė: 35400 litų, iš jų — 80 proc. sudarė EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų Projektų rengimo fondo parama, 20 proc. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai.

Trumpas paprojekčio aprašymas

Paprojekčio tikslas – visapusiškai pagrįsti Lietuvos išskirto EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų prioritetinės srities projekto „Stichinių gamtos reiškinių išankstinės perspėjimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ (toliau – pagrindinis projektas) įgyvendinimo galimybes. Galimybių studijoje turėtų būti atlikta esamos situacijos analizė, nustatytos esamos problemos, parinkti galimi sprendimų būdai, įvertintas sprendimų realumas, parinktos galimos alternatyvos problemai spręsti, atlikta techninė, ekonominė bei finansinė analizė. Tikimasi, kad kokybiškai parengta galimybių studija įvertins pagrindinio projekto tikslingumą bei nustatys optimalų pagrindinio projekto įgyvendinimo variantą.

Stichinių gamtos reiškinių išankstinio perspėjimo sistema leistų padidinti stichinių gamtos reiškinių prognozavimo efektyvumą ir perspėti atitinkamas valstybės valdymo institucijas, specialiąsias tarnybas, strateginius ūkio subjektus bei visuomenę apie artėjančius pavojingus hidrometeorologinius reiškinius, kad galėtų laiku imtis priemonių sunkiems padariniams išvengti ar juos sumažinti.

Šiuo metu stichinių gamtos reiškinių išankstinio perspėjimo sistema Lietuvoje neegzistuoja. Tarnyba, vykdydama savo misiją, siekia sukurti ir įdiegti pažangią, realiu laiku atnaujinančią duomenis informacinę sistemą, kuri užtikrintų operatyvią informacijos (perspėjimų, pranešimų) apie pavojingus stichinius gamtos reiškinius sklaidą ir prieinamumą tikslinei grupei.

Europoje jau daugelis valstybių turi panašias perspėjimo sistemas, jos sėkmingai funkcionuoja arba yra kuriamos. Šiuo metu Europoje vykdoma daug projektų tokių sistemų duomenims harmonizuoti ir įjungti į globalias išankstinio perspėjimo sistemas. Viena iš tokių sistemų yra METEOALARM (Europos ekstremalių oro sąlygų perspėjimo sistema), kuri prieinama interneto adresu www.meteoalarm.eu. Šiuo metu 22 Europos valstybės yra prisijungusios prie sistemos ir teikia duomenis apie galimus pavojingus meteorologinius reiškinius artimiausiomis 24 valandomis.

Sukūrus ir įdiegus išankstinio perspėjimo sistemą, Lietuva galėtų prisijungti prie bendros Europos informavimo sistemos, kuri kuriama EMMA (European Multi-Services Meteorological Awareness – keliamo pavojaus supratimas) bei Europos Komisijos Jungtinio tyrimo centro EFAS (European Flood Alert System – Europos perspėjimų apie potvynius sistema) projektų pagrindu.

Informacinis pranešimas

2008-08-01

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų parama projekto ,,Stichinių gamtos reiškinių išankstinės perspėjimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ įgyvendinimo galimybėms įvertinti

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) 2008 m. rugpjūčio 1 d. įgyvendino EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų Projektų rengimo fondo paprojektį „Projekto ,,Stichinių gamtos reiškinių išankstinės perspėjimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ galimybių studija“. Plačiau: PDF

Nuorodos

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
www.finmin.lt

EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų valdybos tinklalapis
www.eeagrants.org

Partnerių iš Norvegijos paieška
www.regjeringen.no/en/sub/Europaportalen/EEA-Grants/

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
www.cpva.lt