Metrologijos, Radiologijos ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento laboratorijų modernizavimas

Projektas „Metrologijos, Radiologijos ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento laboratorijų modernizavimas“ Nr. VP3-1.4-AM-07-V-01-012, atitinkantis 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas“

Projekto tikslas: modernizuoti aplinkos tyrimų laboratorijas, siekiant, kad jos atitiktų Lietuvos ir Europos Sąjungos standartų reikalavimus ir kad galėtų operatyviai teikti patikimus aplinkos kokybės tyrimų rezultatus.

Projekto uždaviniai: rekonstruoti aplinkos tyrimų (Metrologijos, Radiologijos ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento) laboratorijų patalpas ir aprūpinti jas Lietuvos ir Europos Sąjungos normatyvus atitinkančia mėginių paėmimo, saugojimo, paruošimo, matavimo bei kalibravimo įranga.

Projekto finansavimas: 2007-2013 m. Europos Sąjungos Struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondas) bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vertė: 9,522 mln. Lt.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. gegužės mėn. – 2015 m. gegužės mėn.

Projekto vykdytojas: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Tarnyba).

Projekto partneriai: Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (Vilniaus RAAD).

Trumpas projekto aprašymas

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, aplinkos monitoringas, aplinkos teršimo kontrolė ir aplinkos kokybės vertinimas yra sritys, kuriose turi būti įdiegta Europos Sąjungos patirtis. Šiuo metu pajėgumai minėtais aspektais Vilniaus regione dar yra nepakankami. Kadangi didelis vaidmuo tenka regioninėms aplinkosaugos institucijoms, būtina siekti, kad regioninės laboratorijos atitiktų Europos Sąjungos standartus, sugebėtų pateikti operatyvią, tikslią ir patikimą informaciją apie aplinkos būklę ir poveikį jai ypatingų ekologinių situacijų atvejais.

Šis projektas yra vienas iš etapų modernizuojant regionų laboratorijas ir pasiruošiant akreditacijai pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 „Bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2005)“. Tai užtikrins aplinkos tyrimų duomenų kokybę, patikimumą ir palyginamumą Europos mastu.

Projektas vykdomas Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento, Aplinkos apsaugos agentūros, Tarnybos laboratorijose. Projekto metu bus rekonstruotos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento, Aplinkos apsaugos agentūros Radiologijos, Tarnybos laboratorijos, bus įsigyjama įranga mėginių paėmimui, saugojimui, paruošimui ir prietaisai analizei atlikti Aplinkos apsaugos agentūros, Vilniaus RAAD laboratorijose ir kalibravimo įranga patikrai atlikti Tarnybos Metrologijos laboratorijoje. Dauguma RAAD laboratorijų kol kas neturi visų reikalingų priemonių kokybiškam mėginių paėmimui ir analizei, nėra įdiegusios atitinkamų standartų šių parametrų nustatymui.

2007 metais, įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos projektą Nr. BPD 2004-ERDF-1.3.0-04-05/0005, parengtas Vilniaus RAAD, AAA Radiologijos ir Tarnybos Metrologijos laboratorijų rekonstrukcijos techninis projektas. Rekonstruojamos laboratorijos yra Tarnybos administraciniame pastate, adresu: Rudnios g. 6, Vilnius.

Projekto rezultatai leis Aplinkos apsaugos agentūros, Vilniaus RAAD ir Tarnybos laboratorijoms pateikti patikimus ir tarptautiniu mastu palyginamus aplinkos kokybės matavimų rezultatus visuomenei bei valstybės institucijoms, kurios vykdo aplinkos kokybės valdymą.

Nuorodos

www.finmin.lt

www.esparama.lt

www.apva.lt