Meteorologinių elementų matavimo sistemos Kauno tarptautiniame oro uoste keitimas, modernizavimas ir automatizavimas

Apie projektą

Europos Sąjungos parama

Lietuvos Respublikai įstojus į Europos Sąjungą (toliau – ES), atsirado galimybė gauti jos struktūrinių fondų teikiamą paramą.

Vienas iš struktūrinių fondų yra Europos regioninės plėtros fondas (toliau – ERPF). Jo pagrindiniai uždaviniai:

 • mažinti ES regionų išsivystymo ir pragyvenimo lygio skirtumus;
 • skatinti atsiliekančių ES regionų plėtrą socialinę ir ekonominę pertvarką;
 • padėti sukurti ir išlaikyti darbo vietas;
 • investuoti į infrastruktūrą – kelius, telekomunikacijas, energetiką;
 • skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą;
 • skatinti technologijų plėtrą.

Lietuvos transporto sektoriui teikiama parama iš ERPF. Transportas yra svarbi Lietuvos Respublikos ekonominės ir socialinės infrastruktūros dalis. Jo vaidmuo – tenkinti keliaujančių asmenų ir įmonių poreikius gabenant krovinius ir keleivius. Vadovaujantis Lietuvos 2004-2006 m. Bendruoju programavimo dokumentu, patvirtintu Europos Komisijos 2004 m. birželio 18 d. sprendimu EC(2004)2120 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 935, transporto sektorius priskiriamas 1 prioritetui – „Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra“ ir įvardijamas kaip 1.1 priemonė – „Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas“. Pagrindinis šios priemonės tikslas – sukurti šiuolaikišką bendrą transporto sistemą, savo techniniais parametrais ir teikiamų paslaugų kokybe atitinkančią ES valstybių lygį ir integruotą į ES transporto sistemą, siekiant sudaryti palankias sąlygas Lietuvos ekonomikos plėtrai. Kai Susisiekimo ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas Nr. 1 ERPF paramai gauti pagal 1 prioriteto 1.1 priemonę, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – LHMT) pateikė paraišką. Pateikta paraiška praėjo vertinimo ir atrankos procesus. 2004 m. lapkričio 12 d. Susisiekimo ministro įsakymu priimtas sprendimas pasirašyti paramos teikimo sutartį. LHMT specialistai parengė projektą „Meteorologinių elementų matavimo sistemos Kauno tarptautiniame oro uoste keitimas, modernizavimas ir automatizavimas“, kuri pateikė TID. Paraiška 2004 m. birželio 9 d. buvo užregistruota ir jai buvo suteiktas paraiškos identifikacijos numeris – BPD04-ERPF-1.1.0-01-04/0096. 2004 m. lapkričio mėn. paraiška buvo modifikuota. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 3-521 „Dėl projektų, pateiktų pagal Lietuvos 2004−2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 1.1 priemonės „Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas“ kvietimą teikti paraiškas Nr. 1, finansavimo patvirtinimo“, buvo paskirta parama šiam projektui.

2004 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Transporto investicijų direkcija ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba pasirašė trišalę paramos skyrimo sutartį projektui Nr. BPD04-ERPF-1.1.0-01-04/0096(M) „Meteorologinių elementų matavimo sistemos Kauno tarptautiniame oro uoste keitimas, modernizavimas ir automatizavimas“. Pagal šią sutartį LHMT yra suteikiama 1 500 000,00 Lt parama.

LHMT pradėjo vykdyti ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos bendrai remiamą projektą. 1125 000,00 Lt skiriama iš ERPF ir 375 000,00 Lt –iš valstybės biudžete Susisiekimo ministerijai numatytų bendrojo finansavimo lėšų.

Trumpas projekto aprašymas

Tarptautiniame Kauno (Karmėlavos) oro uoste LHMT atliekami atmosferos fizinių parametrų matavimai, reikalingi oro transporto ir keleivių saugumui užtikrinti. Meteorologinė informacija yra sudėtinė oro navigacijos informacijos, teikiamos orlaiviams vykdantiems skrydžius į/iš Lietuvos oro uostų, taip pat skrendantiems Lietuvos oro erdve, dalis. Kuo patikimesnė meteorologinė informacija, tuo didesnė skrydžių sauga. Šiuo metu visa Kauno oro uoste esanti meteorologinė įranga yra pasenusi, dalinai neatitinka Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) ir Europos sąjungos (ES) keliamų reikalavimų, taip sumažina oro transporto ir keleivių saugumą. Teikiama informacija nepakankamai patikima, neatitinka ICAO standartų ir reikalavimų. Dėl pasenusios meteorologinės įrangos kyla sunkumų teikiant skrydžio valdymo paslaugas pagal keliamus reikalavimus. Todėl Kauno tarptautiniame oro uoste esančią meteorologinę įrangą, kurią eksploatuojamą LHMT ir kuri yra sudėtinė oro uosto infrastruktūros dalis, būtina atnaujinti:

 • pakeisti bei papildyti esamus meteorologinių elementų ir reiškinių matavimo jutiklius naujais;
 • modernizuoti ir automatizuoti meteorologinės informacijos perdavimo sistemą.

Siekiant pakeisti išeikvojusią techninius resursus meteorologinių stebėjimų įrangą tarptautiniame Kauno oro uoste, 2004 m. LHMT specialistai paruošė projektą šiai įrangai modernizuoti ir automatizuoti.

Įgyvendinamas projektas padidintų skrydžių saugą, teikiant operatyvią, išsamią bei patikimą meteorologinę informaciją skrydžių valdymo centrui, orlaivių pilotams, žiniavietei, aerodrominei tarnybai bei sinoptikams.

Nuorodos į BPD

LHMT specialistai parengė projektą „Meteorologinių elementų matavimo sistemos Kauno tarptautiniame oro uoste keitimas, modernizavimas ir automatizavimas“ (toliau – Projektas). LHMT Projektas įgyvendina BPD 1 prioriteto “Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra” 1.1. priemonės “Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas” tikslą – sukurti šiuolaikinę integruotą transporto sistemą, savo techniniais parametrais ir teikiamų paslaugų kokybe atitinkančią ES valstybių lygį ir integruotą į ES transporto sistemą, siekiant sukurti palankias sąlygas Lietuvos ekonomikos plėtrai.

Priemonės “Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas” uždavinys – užtikrinti skrydžių saugą ir saugumą į Lietuvos tarptautinius oro uostus ir iš jų, gerinti keleivių aptarnavimo kokybę.

Projekto tikslai, uždaviniai ir rezultatai

Pagrindiniai Projekto tikslai:

 • užtikrinti ICAO reikalavimus ir PMO standartus, teikiant meteorologinės informacijos paslaugas bei padidinti skrydžių saugumą;
 • optimizuoti esamos meteorologinės įrangos pajėgumą ir efektyvumą.
 • tobulinti meteorologinių paslaugų kokybę.

Siekiant įgyvendinti Projekto tikslus numatyti šie uždaviniai:

 • pakeisti meteorologinių elementų matavimo įrangą;
 • pakeisti meteorologinių elementų matavimo įrangą;
 • modernizuoti ir automatizuoti meteorologinių elementų matavimus ir jų duomenų teikimą.

Projekto rezultatai:

 • padidės matuojamų meteorologinių elementų parametrų patikimumas bei meteorologinių prognozių patikimumas;
 • bus užtikrintas nenutrūkstamas meteorologinės informacijos teikimas aviacijai;
 • padidės skrydžių srautų galimybė;
 • atsiras galimybė teikti vaizdinius meteorologinių elementų parametrus Kauno skrydžio valdymo centrui pagal Tarptautinės civilinės aviacijos standartus;
 • sumažės žmogiškojo faktoriaus įtakos (klaidos) tikimybė.

Projekto veiklos ir jų seka

Numatomos šios Projekto veiklos ir jų seka:

 • Veikla 1:
 • Paslauga Nr. 1 – Visos projektinės dokumentacijos, techninių specifikacijų ir konkursinės dokumentacijos prietaisams (jutikliams) rengimas;
 • Paslauga Nr. 2 – Techninė priežiūra.
 • Veikla 2:
 • Darbai – Meteorologinių prietaisų (jutiklių) išdėstymo vietų ruošimas: betoninio pagrindo klojimas, papildomų ryšių ir elektros kabelių klojimas ir kt..
 • Veikla 3:
 • Prekės – Meteorologinių prietaisų (jutiklių) ir kompiuterinės bei programinės įrangos pirkimas, įskaitant montavimą, testavimą, įteisinimą Valstybinėje metrologijos tarnyboje, priežiūrą ir darbuotojų mokymus.

Naujienos

Informacinis pranešimas

2008 m. sausio 29 d.

Projekto Nr. BPD04-ERPF-1.1.0-01-04/0096(M) „Meteorologinių elementų matavimo sistemos Kauno tarptautiniame oro uoste keitimas, modernizavimas ir automatizavimas“ visos numatytos veiklos įgyvendintos. Automatinė meteorologinių elementų matavimo sistema (toliau – AWOS) sėkmingai įdiegta. Šiuo metu atliekami paskutiniai testavimo darbai.

Plačiau

Informacinis pranešimas

2007 m. lapkričio 19 d.

Projekto Nr. BPD04-ERPF-1.1.0-01-04/0096(M) „Meteorologinių elementų matavimo sistemos Kauno tarptautiniame oro uoste keitimas, modernizavimas ir automatizavimas“ įgyvendinimo terminas dėl užsitęsusių statybos darbų viešojo pirkimo procedūrų vykdymo yra pratęstas iki 2008 m. sausio 31 d.

2007 m. I ketvirtį baigtas derinti Automatinės meteorologinių matavimų sistemos darbo projektas. II-III ketvirtį vyko statybos darbų „Meteorologinių prietaisų išdėstymo vietų paruošimas“ ir techninės priežiūros viešojo pirkimo procedūros bei įsigyta nauja įranga. Statybos darbų sutartis pasirašyta su UAB „Garliavos kasyba“, o techninę priežiūrą vykdo UAB „Kelvista“.

Šiuo metu Kauno oro uoste baigiami meteorologinių prietaisų išdėstymo vietų paruošimo statybos darbai, lapkričio mėnesio antroje pusėje UAB „Fima“ pradėjo diegti įrangą. Numatoma, kad 2008 m. sausio mėnesio pradžioje Automatinė meteorologinių matavimų sistema jau veiks.

Informacinis pranešimas

2007 m. sausio 12 d.

Vykdant projekte Nr. BPD04-ERPF-1.1.0-01-04/0096(M) „Meteorologinių elementų matavimo sistemos Kauno tarptautiniame oro uoste keitimas, modernizavimas ir automatizavimas“ numatytas veiklas, 2007 m. sausio 16-17 d. kompanijoje „Microstep-Mis“, Bratislavoje (Slovakija) vyks techninio personalo mokymai, kuriuose dalyvaus Kauno aviacinės meteorologijos inžinierius Gintautas Lastauskas ir Metrologijos laboratorijos vyriausiasis inžinierius Jonas Valkavičius. Šių kursų metu techniniams darbuotojams bus suteiktos žinios apie meteorologinių elementų matavimo sistemos, kuri bus diegiama Kauno tarptautiniame oro uoste, techninę ir programinę įrangą, vidines ir išorines visų įtaisų jungtis, šios sistemos priežiūrą. Taip pat 2007 m. sausio 19-20 d. šioje kompanijoje bus vykdomi gamykliniai meteorologinės įrangos bandymai, kuriuose be minėtų darbuotojų dalyvaus Tarnybos direktoriaus pavaduotojas Saulius Balys ir Aviacinės meteorologijos skyriaus viršininkė Dalia Taraškevičienė. Šių bandymų metu bus nustatyta, ar sistema, prieš ją pristatant į Kauno oro uostą, atitinka funkcinius ir techninius kriterijus pagal sutartyje numatytus reikalavimus.

2007 m. birželio 29 d. pasirašytas susitarimas Nr. 2 dėl Paramos teikimo projektui sutarties pakeitimo ir pratęstas projekto vykdymo terminas iki 2007 m. rugsėjo 30 d.

Informacinis pranešimas

2006 m. gruodžio 5 d.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos vykdo Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos bendrai remiamą projektą Nr. BPD04-ERPF-1.1.0-01-04/0096(M) „Meteorologinių elementų matavimo sistemos Kauno tarptautiniame oro uoste keitimas, modernizavimas ir automatizavimas“. Bendra projekto vertė – 1 500 000,00 Lt, iš jų – 1 125 000,00 Lt skiriama iš Europos regioninės plėtros fondo ir 375 000,00 Lt – iš valstybės biudžete Susisiekimo ministerijai numatytų bendrojo finansavimo lėšų. Projekto trukmė – 29 mėnesiai (nuo 2005 m. vasario 1 d. iki 2007 m. birželio 30 d.).

2006 m. rugsėjo 15 d. pasirašyta prekių pirkimo sutartis su UAB “Fima“

Nuorodos

www.esparama.lt/lt/– LR finansų ministerija – bendras programavimo dokumentas
europa.eu– Europos komisijos tinklapis
www.transp.lt– Susiekimo ministerija
www.tid.lt/lt/– Transporto investicijų direkcija