Lietuvos meteorologinių stebėjimų tinklo modernizavimas

Trumpas projekto aprašymas

Projekto tikslas: modernizuoti meteorologinių stebėjimų tinklą ir sukurti šiuolaikinę meteorologinių reiškinių stebėjimų sistemą, siekiant gauti ir pateikti pakankamą kiekį operatyvios ir patikimos informacijos apie aplinką ir aplinkai bei žmogui daromą poveikį.

Projekto uždaviniai: modernizuoti meteorologijos stotis, įsigyjant automatinę matavimo įrangą ir įrenginius, kalibravimo ir priežiūros įrangą, meteorologinių reiškinių stebėjimo ir atmosferos radiozondavimo sistemas, rekonstruojant bei įrengiant meteorologijos stotis; modernizuoti hidrometeorologinės informacijos valdymo sistemą, rekonstruojant ir įrengiant serverių patalpą, įdiegiant naujas informacines sitemas ir integruojant esamas sistemas, įdiegiant meteorologinių pranešimų perdavimo Pasaulinės meteorologijos organizacijos patvirtintais kodais sistemą, įsigyjant kompiuterinę skaičiavimo sistemą, skirtą aukštos skiriamosios gebos orų sąlygų prognozavimui ir modeliavimui.

Projekto finansavimas: 2007—2013 m. Europos Sąjungos Struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondas) bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis.

Bendra projekto vertė: 15,472 mln. Lt.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2008 m. balandžio mėn. — 2015 m. gegužės mėn.

Projekto vykdytojas: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Tarnyba).

Tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymu, įgyvendindama jai pavestas priemones ir savo veikloje vadovaudamasi Pasaulinės meteorologijos organizacijos reglamentais, nuolat vykdo klimatinių pokyčių ir stratosferos monitoringą.

Egzistuojanti meteorologinių stebėjimų sistema iš esmės tenkina pagrindinius šalies vartotojų poreikius meteorologinei informacijai ir klimato kaitai įvertinti. Tačiau trumpalaikėms orų, staigių potvynių bei lietaus poplūdžių prognozėms sudaryti, aplinkos oro kokybei vertinti bei prognozuoti reikalingi kokybiški, didesnio dažnumo meteorologiniai duomenys realiuoju laiku, todėl vartotojų poreikiai šiai informacijai tenkinami nepakankamai. Žmonių veikla dažniausiai būna nukreipta į esamas ir numatomas meteorologines sąlygas, todėl Tarnyba privalo užtikrinti meteorologinių duomenų tikslumą, dažnumą ir jų gavimą realiu laiku, aprūpindama meteorologijos stotis šiuolaikine, Europos Sąjungos standartus atitinkančia, matavimų įranga.

Įgyvendinus projektą bus sukurta šiuolaikinė meteorologinių stebėjimų sistema, leidžianti gauti ir pateikti pakankamą kiekį operatyvios bei patikimos informacijos apie aplinką ir sudaryti prielaidas tiksliau prognozuoti orus. Taip pat bus sudaryta galimybė atsakingoms institucijoms efektyviau valdyti ekstremalių reiškinių riziką ir laiku imtis prevencinių priemonių gamtiniams ištekliams, žmonėms bei jų turtui išsaugoti.

Nuorodos

www.finmin.lt

www.esparama.lt

www.apva.lt