Hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų tinklo atnaujinimas

Trumpas projekto aprašymas

Projekto pavadinimas: Hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų tinklo atnaujinimas

Projekto kodas: 05.1.1-APVA-V-004-01-0007

Projekto tikslas: stiprinti hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų, prognozavimo, modeliavimo, hidrometeorologinių ir informacijos apie klimatą paslaugų teikimo pajėgumus bei įgalinti surinktos informacijos apsikeitimą su kitų šalių organizacijomis

Projekto finansavimas: 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondų lėšos

Projekto biudžetas: 10.381.020,11 EUR

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. gruodžio mėn. – 2023 m. gruodžio mėn.

Projekto vykdytojas: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (LHMT)

Projektu siekiama atnaujinti ir patobulinti infrastruktūrą, kad būtų užtikrintas hidrometeorologinės veiklos tęstinumas, teikiama išsami, operatyvi ir tiksli informacija apie orus, klimatą ir vandenį. Hidrometeorologinių reiškinių stebėjimų, matavimų, duomenų surinkimo ir analizavimo įrangos įsigijimo ir diegimo projektas būtinas tam, kad klimato kaitos duomenys būtų tinkamai apskaičiuojami, įvertinami ir pateikiami suinteresuotiems vartotojams. Hidrometeorologinių reiškinių stebėjimų, matavimų duomenys turi būti kokybiški, atitikti Pasaulinės meteorologijos organizacijos standartus, valstybės institucijų, visuomenės poreikius, užtikrinti tarptautinių įsipareigojimų vykdymą ir padėti priimti motyvuotus darnios šalies plėtros sprendimus. Su orų anomalijomis susijusių nelaimių nuolat daugėja, todėl labai svarbūs kasdieniai hidrometeorologinių reiškinių stebėjimai ir matavimai, jų prognozavimas. Tikslus ekstremalių hidrometeorologinių reiškinių numatymas leidžia atsakingoms institucijoms imtis veiksmų siekiant sumažinti jų sukeliamą žalą, apsaugoti žmonių gyvybes ir turtą.

Projekto tikslui pasiekti numatyti šie uždaviniai:

1. Atnaujinti meteorologinių ir hidrologinių matavimų įrangą, prietaisus ir programinę įrangą, padidinti matuojamų meteorologinių elementų skaičių.

2. Užtikrinti informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros tinkamą funkcionalumą, atnaujinti informacinių technologijų priemones hidrometeorologinių duomenų priėmimui, apdorojimui ir valdymui, atnaujinti hidrometeorologinių reiškinių prognozavimo sistemą.

3. Stiprinti hidrometeorologinių ir informacijos apie klimatą paslaugų teikimo pajėgumus, įrengti LHMT nuolatinę ekspoziciją apie klimato stebėjimus, išsaugoti hidrometeorologinių duomenų bylas ir papildyti bendrą skaitmeninę klimato stebėjimo duomenų bazę duomenimis.

4. Modernizuoti aviacinių meteorologijos stočių, esančių oro uostuose, meteorologines stebėjimų sistemas.

Nuorodos

www.finmin.lt

www.esinvesticijos.lt

www.apva.lt

www.am.lt