Aukštos skiriamosios gebos meteorologinių sąlygų skaičiavimo sistemos įsigijimas ir įdiegimas

Trumpas projekto aprašymas

Projekto kodas: 05.1.1-APVA-V-004-01-0001

Projekto tikslas: stiprinti orų prognozavimo ir modeliavimo pajėgumus.

Projekto uždavinys: tobulinti skaitmeninį orų modeliavimą.

Projekto finansavimas: 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto biudžetas: 1 013 670,00 EUR

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. gruodžio 20 d. – 2017 m. rugsėjo 30 d.

Projekto vykdytojas: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Tarnyba).

Projektas atitinka 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-V-004 priemonės „Aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimas“ 5.1.1 konkretų uždavinį – sumažinti dėl klimato kaitos atsirandančius nuostolius –, Meteorologinių, hidrologinių, klimato stebėjimų ir prognozavimo sistemos vystymo 2015–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. D1-586 „Dėl Meteorologinių, hidrologinių, klimato stebėjimų ir prognozavimo sistemos vystymo 2015–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 8.3.1 papunktį. Projektu siekiama užtikrinti tikslesnių orų prognozių sudarymą. Investicijų projekte identifikuota pagrindinė problema – nepakankamos galimybės užtikrinti tolimesnį aukštos skiriamosios gebos atmosferos modelių informacijos teikimą; būtina išspręsti trūkstamų kompiuterinių resursų ir eksploatuojamos įrangos patikimumo keliamas problemas. Tarnybos naudojama globalių atmosferos cirkuliacijos modelių informacija yra nepakankama kokybiškam orų prognozavimui. Dėl to kyla grėsmė netinkamam ne tik pavojingų reiškinių prognozavimui, bet ir bendrai Tarnybos naudojamų aukštos skiriamosios gebos atmosferos modelių prognozės kokybei. Investicijų projekte nustatyta, kad efektyviausias problemos sprendimo būdas – modernios įrangos įsigijimo ir įdiegimo investicinė alternatyva. Įgyvendinant projektą numatoma vykdoma veikla – aukštos skiriamosios gebos meteorologinių sąlygų skaičiavimo sistemos įsigijimas ir su ja susijusios infrastruktūros pritaikymas. Vykdant veiklą planuojama įsigyti specializuotą HARMONIE (Hirlam Alladin Regional / Mesoscale Operational NWP IEurope) ir HIRLAM (High Resolution Limited Area Model) modeliams optimizuotą aukštos skiriamosios gebos meteorologinių sąlygų skaičiavimo sistemą.

Nuorodos

www.finmin.lt
www.esinvesticijos.lt
www.apva.lt