Teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos hidrometeorologijos įstatymo koncepcija

2. Lietuvos Respublikos klimato kaitos įstatymo koncepcija

3. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas

4. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas

5. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas

6. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas

7. Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymas

8. Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas

9. Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymas

10. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas

11. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas

12. Pasaulinės meteorologijos organizacijos konvencija

13. Dėl Lietuvos prisijungimo prie Pasaulinės meteorologų organizacijos konvencijos

14. Dėl valstybinių mobilizacinių užduočių Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms

15. Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašas

16. Mobilizacijos planų rengimo tvarkos aprašas

17. Visuomenės informavimo apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai sistemos aprašas

18. Jungtinių Tautų bendroji klimato kaitos konvencija

19. Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos įgyvendinimo iki 2012 metų nacionalinė strategija

20. Jungtinių Tautų Organizacijos konvencija dėl kovos su dykumėjimu šalyse, kurios patiria dideles sausras ir (ar) dykumėjimą, ypač esančiose Afrikoje

21. Dėl Kioto protokolo bendrai įgyvendinamų ir švarios plėtros projektų vykdymo tvarkos aprašo ir Kioto vienetų, gaunamų vykdant Kioto protokolo bendrai įgyvendinamus ir švarios plėtros projektus, naudojimo ir metiniams išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslams pasiekti naudojamų lankstumo priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo

22. Lietuvos Respublikos ir Europos meteorologinių palydovų eksploatacijos organizacijos (EUMETSAT) susitarimas dėl valstybės bendradarbiavimo

23. Lietuvos Respublikos ir Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro bendradarbiavimo susitarimas

24. Gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų sąrašas

25. Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, dalyvaujančių likviduojant ekstremalios situacijos padarinius, atsiradusius dėl pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, funkcijų sąrašo patvirtinimo

26. Klaipėdos ir Tauragės apskričių pasirengimo potvyniams ir potvynių padariniams šalinti 2007–2015 metų programa

27. Paieškos ir gelbėjimo darbų orlaiviais organizavimo ir vykdymo taisyklės

28. Dėl valstybės institucijų pareigų ir įgaliojimų organizuojant, koordinuojant, vadovaujant ir vykdant žmonių paieškos ir gelbėjimo, taip pat teršimo incidentų likvidavimo darbus

29. Dėl Valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju patvirtinimo

30. Dėl Branduolinės (atominės) elektrinės statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitos peržiūros tvarkos aprašo patvirtinimo

31. Dėl valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo

32. Ekstremalių įvykių kriterijai

33. Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją tvarkos aprašas

34. Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodikliai

35. Valstybinio aplinkos monitoringo nuostatai

36. Valstybinė aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programa

37. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl veiksmų ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų atvejais ir jų padarinių likvidavimo valdymo

38. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Aplinkos ministerijos atsakingų institucijų veiksmų ekstremalių situacijų ar avarijų atvejais ir avarijų padarinių likvidavimo valdymo

39. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos paskyrimo meteorologijos paslaugų oro navigacijai teikėju

40. Meteorologijos paslaugų teikimo tvarkos aprašas

41. Dėl kritinių aviacijos situacijų valdymo

42. Dėl Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos statistinės programos vykdymo

43. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos

44. Dėl nacionalinio meteorologinių ir hidrologinių stebėjimų tinklo nustatymo tvarkos patvirtinimo

45. Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro nuostatai

46. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašas

47. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinis dokumentas LAND 81-2006 „Vandens debito matavimo hidrometriniais suktukais ir plūdėmis metodika“

48. Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinės taisyklės (LAND 2-95)

49. STR 2.05.19:2005 „Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai“

50. Automatinių vandens lygio matavimo ir registravimo priemonių, įrengtų hidroelektrinėse, patikrinimų tvarkos aprašas

51. Dėl Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti

52. Dėl Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo

53. Dėl pasėlių draudimo įmokų žemės ūkio veiklos subjektams ir draudimo įmonių išlaidų dalinio kompensavimo

54. Dėl durpynų ir miškų gaisrų prevencinių priemonių įgyvendinimo

55. Dėl stichinių ir pavojingų meteorologinių reiškinių fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

56. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pritarimo (derinimo) projektui dėl statinių statybos ar rekonstravimo, įrenginių įrengimo bendrojoje meteorologinių stebėjimų aikštelės apsaugos zonoje ir pritarimo projektui ar numatomai veiklai vandens matavimo stočių apsaugos zonose išdavimo

57. Dėl pavojingų meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo (LHMT įsakymas). PDF

58. Dėl standartinės klimato normos skaičiavimo. PDF

59. Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo

60. Dėl Perkančiųjų organizacijų sąrašų patvirtinimo

61. Dėl Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų temų patvirtinimo

62. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-V-004 priemonės „Aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo patvirtinimo

63. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo

64. Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo

65. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos sistemos kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių 2015–2017 metams plano patvirtinimo

66. Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos 2013–2020 metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo

67. Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos ir karščio prevencijos 2016–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo

68. Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos nuostatai (toliau – EIS), EIS duomenų tiekėjas Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos – teikia duomenis iš Hidrometeorologinių paslaugų informacinės sistemos (toliau – METIS)

69. Dėl su klimato kaita susijusių ligų (alerginių ir infekcinių) 2015–2020 metų profilaktikos programos patvirtinimo