Vartotojų valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos

Projektas „Vartotojų valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos“ Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-040, atitinkantis 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP-4.3-VRM-01-V priemonę „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“

Projekto tikslas: pagerinti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos viešųjų paslaugų teikimą ir teikiamų viešųjų paslaugų administravimą. Šio tikslo bus siekiama sukuriant ir įdiegiant vartotojų valdymo sistemą, kuri pagerintų viešųjų paslaugų teikimą ūkio subjektams ir gyventojams bei viešųjų paslaugų administravimą.

Projekto uždaviniai: sukurti ir įdiegti vartotojų valdymo sistemą.

Projekto finansavimas: 2007–2013 m. Europos Sąjungos Struktūrinių fondų (Europos socialinis fondas) bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšos.

Bendra projekto vertė: 147 833,00 Lt.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010 m. balandžio mėn. – 2011 m. balandžio mėn.

Projekto vykdytojas: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Tarnyba).

Nuorodos

www.finmin.lt

www.esparama.lt

www.esf.lt