Navigacija Navigacija

Web turinio atvaizdavimas Web turinio atvaizdavimas

Web turinio atvaizdavimas Web turinio atvaizdavimas

Paslaugų kainos

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS TEIKIAMŲ SPECIALIŲJŲ (MONOPOLINIŲ) HIDROMETEOROLOGIJOS PASLAUGŲ

2015 m. balandžio 30 d. Nr. V-50, Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. D1-154 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. D1-390 redakcija), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2015 m. kovo 26 d. raštu Nr. (9-1)-D8-2313 „Dėl teikiamų paslaugų kainų skaičiavimo“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 366 „Dėl Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos teikiamų specialiųjų (monopolinių) hidrometeorologijos paslaugų kainų nustatymo tvarkos patvirtinimo“, suderintu su Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba:

 • 1. T v i r t i n u pridedamas:
 • 1.1. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos teikiamų specialiųjų (monopolinių) hidrometeorologijos paslaugų laiko sąnaudas (pridedama).
 • 1.2. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos teikiamų specialiųjų (monopolinių) hidrometeorologijos paslaugų kainas (pridedama).
 • 2. N u s t a t a u, kad Tarnybos darbuotojų vidutinės vienos valandos išlaikymo išlaidos sudaro 7,39 Eur.
 • 3. N u r o d a u šį įsakymą ir šio įsakymo 1.2 punktu patvirtintas Tarnybos teikiamų specialiųjų (monopolinių) hidrometeorologijos paslaugų kainas paskelbti Teisės aktų registre ir Tarnybos interneto svetainės www.meteo.lt skyriuje „Paslaugos“.
 • 4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios 2009 m. kovo 20 d. Tarnybos direktoriaus įsakymą Nr. V-26 „Dėl Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos teikiamų specialiųjų (monopolinių) hidrometeorologijos paslaugų“ su visais pakeitimais ir papildymais.
 

Direktorė

Vida Augulienė

 

PATVIRTINTA
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2015 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V- 50

 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
teikiamų specialiųjų (monopolinių) hidrometeorologijos paslaugų kainos

 

                                   Paslaugos pavadinimas Kaina eurais (be PVM)
HIDROMETEOROLOGINĖS PAŽYMOS
Pažyma, apibūdinanti iki 3 parų laikotarpio hidrometeorologines sąlygas vienoje vietovėje 12,19
Pažyma, apibūdinanti iki 6 parų laikotarpio hidrometeorologines sąlygas vienoje vietovėje 14,78
Pažyma, apibūdinanti iki 10 parų laikotarpio hidrometeorologines sąlygas vienoje vietovėje 16,26
Pažyma apie apibendrintas hidrometeorologines sąlygas 22,17
Vienos stoties meteorologinio ir agrometeorologinio elemento vidutinė reikšmė:
Paros 1,26
Dešimtadienio 8,13
Mėnesio 11,23
Ketvirčio 12,93
Sezono 14,04
Pusmečio 14,78
Metų 15,89
Meteorologinio ir agrometeorologinio elemento vidutinė reikšmė visoje Lietuvoje:
Paros 1,85
Dešimtadienio 9,61
Mėnesio 13,15
Ketvirčio 14,78
Sezono 16,26
Pusmečio 17,37
Metų 18,99
HIDROMETEOROLOGINIŲ DUOMENŲ SUVESTINĖS
Vienos stoties vieno meteorologinio ir agrometeorologinio elemento suvestinė 
Savaitės suvestinė (paros dažnumu) 2,44
Savaitės detali suvestinė (stebėjimų ir matavimų dažnumu) 2,96
Dešimtadienio suvestinė (paros dažnumu) 3,70
Dešimtadienio detali suvestinė (stebėjimų ir matavimų dažnumu) 4,43
Mėnesio suvestinė (paros dažnumu) 9,24
Mėnesio detali suvestinė (stebėjimų ir matavimų dažnumu) 11,09
Metų suvestinė (mėnesio dažnumu) 55,43
Metų suvestinė (paros dažnumu) 96,07
Metų detali suvestinė (stebėjimų ir matavimų dažnumu) 140,41
5 metų suvestinė (mėnesio dažnumu) 236,48
5 metų suvestinė (paros dažnumu) 465,57
5 metų suvestinė (stebėjimų ir matavimų dažnumu) 665,10
10 metų suvestinė (mėnesio dažnumu) 458,18
10 metų suvestinė (paros dažnumu) 923,75
10 metų suvestinė (stebėjimų ir matavimų dažnumu) 1478,00
Vienos stoties 1 metų meteorologinių duomenų suvestinė teršalų skaičiavimo modeliams 258,65
Vienos stoties 5 metų meteorologinių duomenų suvestinė teršalų skaičiavimo modeliams 1293,25
Vienos stoties hidrologinių elementų suvestinė 
Einamųjų metų vieno mėnesio vandens lygio suvestinė (paros dažnumu) 14,78
Einamųjų metų vieno mėnesio vandens debito suvestinė (paros dažnumu) 17,29
Vandens lygis, vandens debitas – archyviniai (iki 1961 m.) 1 metų duomenys (paros dažnumu) 20,69
Vandens lygis, vandens debitas – archyviniai (nuo 1961 m.) 1 metų duomenys (paros dažnumu) 17,29
HIDROMETEOROLOGINĖS PROGNOZĖS
Sausumos meteorologinė prognozė
Vieno meteorologinio elemento prognozė Lietuvai, dideliam jos regionui:
6-ioms valandoms 1,48
12-ai valandų (pusei paros) 1,85
24-ioms valandoms (parai) 2,22
36-ioms valandoms (1,5 paros) 2,59
48-ioms valandoms (2 paroms) 2,96
72-iems valandoms (3 paroms) 3,33
96-ioms valandoms (4 paroms) 4,06
120-iai valandų (5 paroms) 4,80
Vieno meteorologinio elemento prognozė miestui, mažam regionui:
6-ioms valandoms 1,85
12-ai valandų (pusei paros) 2,22
24-ioms valandoms (parai) 2,59
36-ioms valandoms (1,5 paros) 2,96
48-ioms valandoms (2 paroms) 3,33
72-iems valandoms (3 paroms) 3,70
96-ioms valandoms (4 paroms) 4,06
120-iai valandų (5 paroms) 5,17
Pavojingo meteorologinio reiškinio prognozė 11,09
24-ioms valandoms vidutinės paros oro temperatūros Lietuvoje prognozė 9,24
24-ioms valandoms vidutinės paros oro temperatūros Vilniuje (ar kitame mieste) prognozė 11,09
Vidutinės žemiausios nakties ir vidutinės aukščiausios dienos oro temperatūros Lietuvoje prognozė (1 parai) 14,78
Dešimtadienio kiekvienos paros žemiausios ir aukščiausios oro temperatūros prognozė Lietuvoje 22,17
Dešimtadienio kiekvienos paros žemiausios ir aukščiausios oro temperatūros prognozė Vilniuje (ar kitame mieste) 29,56
Miškų gaisringumo rodiklio Lietuvos urėdijose apskaičiavimas ir gaisringumo klasės prognozė 2 paroms 20,32
Savaitgalio orų komentaras 9,24
UV indekso Lietuvoje prognozė (1 dienai) 5,54
Prognozės meteorologiniai žemėlapiai, schemos
Rytdienos orai (aukščiausia oro temperatūra ir meteorologiniai reiškiniai) Europos šalių sostinėse 14,78
Rytdienos aukščiausia oro temperatūra Europos šalių sostinėse 7,39
Rytdienos sinoptinė situacija Europoje 3,70
Orai (žemiausia ir aukščiausia oro temperatūra, meteorologiniai reiškiniai) Lietuvos regionuose (Žemaitijoje, Aukštaitijoje, Dzūkijoje, Suvalkijoje, Pajūryje) artimiausią parą 5,17
Orai (žemiausia ir aukščiausia oro temperatūra, meteorologiniai reiškiniai) didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Utenoje) artimiausią parą 5,54
Orai (aukščiausia ir žemiausia oro temperatūra, meteorologiniai reiškiniai) didžiuosiuose Lietuvos miestuose (6 miestai) rytoj dieną ir kitą naktį 5,54
Orai (aukščiausia ir žemiausia oro temperatūra, meteorologiniai reiškiniai) didžiuosiuose Lietuvos miestuose (9 miestai) rytoj dieną ir kitą naktį 7,39
Aukščiausia oro temperatūra ir meteorologiniai reiškiniai didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Utenoje) rytdienai 5,54
Orai (aukščiausia ir žemiausia oro temperatūra, meteorologiniai reiškiniai) Lietuvos regionuose rytoj dieną ir kitą naktį 5,54
Aukščiausia oro temperatūra ir meteorologiniai reiškiniai Lietuvos regionuose rytoj dieną 3,70
Jūrinė meteorologinė prognozė 
12-ai valandų (dienai):  
Pietryčių Baltijai ir Kuršių marioms 11,09
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijai 14,78
24-ioms valandoms (parai):  
Pietryčių Baltijai ir Kuršių marioms 11,09
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijai 11,09
Traukūno prognozė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijai 11,09
Vandens lygio prognozė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijai 11,09
24-ioms valandoms (parai) vandens temperatūros prognozė:  
Baltijos jūros Lietuvos priekrantei 2,22
Kuršių marioms 2,22
24-ioms valandoms (parai) bangavimo prognozė:  
Baltijos jūros Lietuvos priekrantei 2,22
Kuršių marioms 2,22
24–72-iems valandoms (antrai ir trečiai parai) prognozė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijai 11,09
12–120-ies valandų prognozė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijai 14,78
Kasdieninės konsultacijos, perspėjimai apie pavojingus reiškinius Būtingės terminalui 3,70
Hidrologinė prognozė
Mėnesio vidutinio vandens debito prognozė Nemune 22,17
Minimalaus vandens debito prognozė Nemune 22,17
Minimalaus vandens lygio prognozė Neryje 20,32
Vandens debitų prognozė Nemune:  
pirmai parai 3,33
antrai parai 4,43
trečiai parai 5,17
penkiadieniui 5,54
dešimtadieniui 7,39
Vandens lygio prognozė Nemune arba Neryje:  
pirmai parai 2,96
antrai parai 3,70
trečiai parai 4,43
Pavasario potvynio maksimalaus vandens debito prognozė Nemune 25,50
Pavasario potvynio maksimalaus vandens lygio prognozė Nemune 28,82
Pavasario potvynio tūrio prognozė Nemune 25,50
Trumpalaikė ledo lūžio datų prognozė Nemune arba Neryje 14,78
Perspėjimas apie pavojingą hidrologinį reiškinį 14,78
KITA HIDROMETEOROLOGINĖ INFORMACIJA 
Svarbios datos orai (tik duomenys iš archyvo) 4,06
Svarbios datos orai (duomenys su aprašymu) 8,50
Vienos stoties hidrologinio elemento vidutinė reikšmė
Vandens lygio arba debito:  
paros 1,26
mėnesio 11,82
sezono 14,78
metų 17,00
daugiamečio 18,48
maksimalaus daugiamečio 6,65
minimalaus daugiamečio 6,65
tam tikros tikimybės 25,87
Vandens temperatūros:  
einamųjų metų paros 1,26
mėnesio 11,82
metų 17,00
maksimalios daugiametės 6,65
minimalios daugiametės 6,65
Vandens telkinio ledo dangos storio:  
metų vidutinio 8,13
metų didžiausio 7,02
vidutinio daugiamečio 9,16
didžiausio daugiamečio 8,50
Vandens atsargos sniego dangoje:  
metų 14,34
metų didžiausios 13,30
vidutinės daugiametės 21,28
daugiametės didžiausios 21,28
Vandens paviršiaus garavimo:  
dešimtadienio 2,22
mėnesio 6,65
metų šiltojo sezono 11,01
daugiametės 14,19
Išmatuoti ir apskaičiuoti hidrologiniai duomenys 
Vandens debito išmatavimas ir apskaičiavimas (be kelionės išlaidų) 46,56
Vandens telkinio ledo dangos storio išmatavimas (be kelionės išlaidų) 29,56
Hidrometeorologinės apžvalgos, biuleteniai
Kasdieninis hidrometeorologinis biuletenis 22,17
Kasdieninis jūrinis hidrometeorologinis biuletenis 14,78
Metinė hidrometeorologinių sąlygų apžvalga 35,10
Metinė stichinių hidrometeorologinių reiškinių sąlygų apžvalga 35,10
Metinė Klaipėdos jūrų uosto hidrometeorologinių sąlygų apžvalga 31,41
Mėnesio agrometeorologinių sąlygų apžvalga (vienos stoties duomenimis) 8,13
Metinė agrometeorologinių sąlygų apžvalga (vienos stoties duomenimis) 33,26
Mėnesio augalų vystymosi sąlygų apžvalga (vienos stoties duomenimis) 7,39
Metinė augalų vystymosi sąlygų apžvalga 29,56
Mėnesio bendro ozono sluoksnio pokyčių apžvalga (vienos stoties duomenimis) 7,39
Metinė bendro ozono sluoksnio pokyčių apžvalga (vienos stoties duomenimis) 29,56
MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRA IR KITOS PASLAUGOS
Barometro:  
patikra 84,99
kalibravimas 125,63
vieno taško kalibravimas 12,56
Higrometro ir higrografo:  
patikra 55,43
kalibravimas 73,90
vieno taško kalibravimas 14,78
Skaitmeninio termometro:  
patikra 36,95
kalibravimas 73,90
vieno taško kalibravimas 7,39
Stiklinio termometro patikra 73,90
Oro srauto greičio matuoklio:  
patikra 36,95
kalibravimas 59,12
papildomo taško kalibravimas 7,39
Vandens srauto greičio matuoklio:  
kalibravimas 103,46
antrojo sparnelio kalibravimas 73,90
Saulės spinduliuotės matavimo priemonės kalibravimas 59,12
Kritulmačio kalibravimas 33,26
Aviacinės automatinės meteostoties jutiklių patikra (kalibravimas) 240,18
Klimatinės kameros kalibravimas viename taške 72,05
Matavimo priemonės smulkus einamasis remontas 29,56

Pastabos:

 1. Užsakant orų prognozę galima pasirinkti prognozuojamus meteorologinius elementus: oro temperatūra, krituliai, vėjo kryptis ir greitis, debesuotumas, atmosferos reiškiniai, atmosferos slėgis.
 2. Prognozių meteorologiniuose žemėlapiuose laiko sąnaudos ir kaina taikytinos nurodytam miestų (regionų) skaičiui. Užsakovo pageidavimu, įtraukiant į žemėlapius daugiau arba mažiau miestų (regionų), laiko sąnaudos ir kaina žemėlapio sudarymui padidėja arba sumažėja.
 3. Kai meteorologinė prognozė sudaroma nepakankamai klimato požiūriu ištirtam Lietuvos regionui, kainos didinamos nuo 1 iki 1,5 karto.
 4. Atliekant vandens debito išmatavimą ir apskaičiavimą, vandens telkinio ledo dangos storio išmatavimą, kelionės išlaidas apmoka užsakovas.
 5. Galimi specialūs hidrometeorologinės informacijos užsakymai, kurie nenumatyti paslaugų pavadinimuose. Tuo atveju kainos yra suderinamos atskirai.
 6. Paslaugų suteikimo terminas – 14 kalendorinių dienų. Jei Užsakovas pageidauja gauti paslaugas per 4 darbo dienas, taikomas paslaugų skubos koeficientas 1,5.
 7.  

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS ĮSAKYMAS

DĖL HIDROMETEOROLOGINĖS INFORMACIJOS TEIKIMO
ŠVIETIMO IR MOKSLO INSTITUCIJOMS

 

2008 m. kovo 19 d. Nr. V-38
Vilnius

Vadovaudamasi Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1175 (Žin., 1999, Nr. 90-2660; 2005, Nr. 26-831), Pasaulinės meteorologijos organizacijos 40 rezoliucijos (Cg-XII) rekomendacija, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. D1-154 (Žin., 2006, Nr. 46-1663):

 • 1. L e i d ž i u švietimo ir mokslo institucijų mokslo darbuotojams, studentams, moksleiviams, mokytojams naudotis Tarnybos archyve esančia hidrometeorologine informacija. Nekomercinei veiklai vykdyti naudojama hidrometeorologinė informacija yra nemokama, išskyrus šios informacijos teikimo sąnaudas.
 • 2. N u s t a t a u:
  • 2.1. Švietimo ir mokslo institucijų mokslo darbuotojai, studentai, moksleiviai, mokytojai (toliau – Naudotojas), norėdami naudotis Tarnybos archyve esančia hidrometeorologine informacija, gauti leidinių kopijas ar parengtus hidrometeorologinius duomenis iš kompiuterinės duomenų bazės privalo pateikti atitinkamus dokumentus, patvirtinančius jų teisę į šios informacijos gavimą (studento, švietimo ir mokslo institucijos darbuotojo pažymėjimą ir kt.) ir motyvuotą prašymą dėl konkrečios hidrometeorologinės informacijos suteikimo.
  • 2.2. Už hidrometeorologinių duomenų iš kompiuterinės duomenų bazės parengimą bei Naudotojui teikiamų dokumentų kopijų sutikimą su Tarnyboje esančiais dokumentais asmeniškai atsako informaciją rengiantys darbuotojai.
  • 2.3. Informacijos skyriaus darbuotojas pateikia Naudotojui informaciją apie apmokėjimo sąlygas už prašomos informacijos paruošimą, suderina informacijos pateikimo formą ir terminus.
  • 2.4. Parengta informacija atsiimama Informacijos skyriuje, Naudotojui pateikus apmokėjimą patvirtinančius dokumentus.
  • 2.5. Informacijos skyriaus darbuotojas, pateikdamas Naudotojui jo prašomą informaciją pastarąjį informuoja, jog viešai naudojant ir cituojant duomenis būtina laikytis autorystės teisių (būtina nurodyti autorius ir/arba šaltinį: „Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos hidrometeorologinė informacija“).
  • 2.6. Pagal Informacijos skyriaus darbuotojo pateiktus duomenis PVM sąskaitą faktūrą išrašo Buhalterinės apskaitos ir finansų skyrius.
 • 3. T v i r t i n u rašytinių ir grafinių dokumentų, Tarnybos parengtų leidinių kopijų, hidrometeorologinių elementų, esančių kompiuterinėje duomenų bazėje, parengimo kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):
  • 3.1. vieno nespalvoto rašytinio, grafinio A4 formato lapo dokumento kopijos parengimas – 0,18 Lt;
  • 3.2. vieno nespalvoto rašytinio, grafinio A3 formato lapo dokumento kopijos parengimas – 0,36 Lt;
  • 3.3. vieno hidrologinio ar meteorologinio elemento (stebėto, išmatuoto ar apskaičiuoto), esančio Tarnybos kompiuterinėse laikmenose, paruošimo kaina – 0,05 Lt;
  • 3.4. vieno A4 formato lapo, talpinančio apie 400 hidrologinių ar meteorologinių elementų, paruošimo kaina – 20 Lt;
  • 3.5. hidrologinės ar meteorologinės informacijos įrašymas į pateiktą laikmeną – 1 Lt.

 

Direktorė

Vida Augulienė

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, atitinkamai perskaičiuojamos šių paslaugų kainos:

 • 3.1. vieno nespalvoto rašytinio, grafinio A4 formato lapo dokumento kopijos parengimas – 0,05 EUR;
 • 3.2. vieno nespalvoto rašytinio, grafinio A3 formato lapo dokumento kopijos parengimas – 0,10 EUR;
 • 3.3. vieno hidrologinio ar meteorologinio elemento (stebėto, išmatuoto ar apskaičiuoto), esančio Tarnybos kompiuterinėse laikmenose, paruošimo kaina – 0,01 EUR;
 • 3.4. vieno A4 formato lapo, talpinančio apie 400 hidrologinių ar meteorologinių elementų, paruošimo kaina – 5,79 EUR;
 • 3.5. hidrologinės ar meteorologinės informacijos įrašymas į pateiktą laikmeną – 0,29 EUR.