Navigacija Navigacija

Web turinio atvaizdavimas Web turinio atvaizdavimas

Komisijos ir darbo grupės

Tarptautinių organizacijų komisijos, komitetai, darbo grupės

Europos nacionalinių hidrometeorologijos tarnybų organizacijų (EUMETNET) programos Eumetcal HIW (high impact weather - didelį nepalankų poveikį sukeliantys orai) darbo grupė. Atstovė - I. Marcinonienė

Europos sinoptikų bendradarbiavimo (WG CEF) darbo grupė. Atstovė - V. Ralienė

Europos meteorologinių palydovų eksploatacijos organizacijos (EUMETSAT) duomenų politikos grupė. Atstovė - R. Šlančauskienė

Tarpinstituciniai komitetai, darbo grupės

Radiacinės saugos centro Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro ekspertų konsultantų grupė. Atstovė - T. Kaunienė

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų pavojingų užkrečiamųjų ligų neatidėliotinų priemonių planų koordinavimo grupė. Atstovė - T. Kaunienė

Tarpžinybinė darbo grupė, skirta spręsti nacionalinio plano pereiti nuo oro navigacijos informacijos paslaugų teikimo (AIS) prie oro navigacijos informacijos vadybos (AIM) įgyvendinimo klausimus. Atstovė - D. Taraškevičienė

Klaipėdos miesto savivaldybės Ekstremalių situacijų operacijų centro Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupė. Atstovas - L. Pakštys

Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūros projekto „Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų parengimas“, vykdomo KU Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto, priežiūros komitetas. Atstovas - L. Pakštys

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos vidinės komisijos, komitetai, darbo grupės

Viešojo pirkimo komisija

Dokumentų ekspertų komisija

Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą nagrinėjimo komisija

Valstybės tarnautojų vertinimo komisija

Nepanaudotų dokumentų blankų ir grynųjų pinigų kasoje inventorizacijos komisija

Ilgalaikio turto ir nematerialaus turto perdavimo naudoti LHMT ir ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto naudojimo komisija

Medžiagų ir atsargų nurašymo komisija

Nereikalingo, netinkamo (negalimo) naudoti ilgalaikio materialaus bei nematerialaus ir trumpalaikio materialaus turto nurašymo komisija

Ilgalaikio materialiojo turto suskirstymui į kelis atskirus turto vienetus komisija

Kompiuterinės technikos atsarginių dalių ir kompiuterinių sistemų sudėtinių dalių apžiūros ir jų būklės įvertinimo komisija