Web turinio atvaizdavimas Web turinio atvaizdavimas

Duomenų subjektų teisės ir šių teisių įgyvendinimo tvarka

1. Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;

2. Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos;

3. Atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis;

4. Prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis;

5. Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnio 1 dalyje;

6. Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnio 1 dalyje;

7. Nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi;

8. Pateikti skundą priežiūros institucijai;

9. Teisę į žalos atlyginimą dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo.

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos tvarka yra nustatyta Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo“:

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos taisyklės

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos veiksmus ar neveikimą, įgyvendinant duomenų subjekto teises, turi teisę skųsti duomenų subjektas arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt), taip pat Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Duomenų subjektas, dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyręs materialinę ar nematerialinę žalą, turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo jis gali kreiptis į Vilniaus miesto apylinkės teismą.